A nemzetközi együttműködés, a tehetséggondozás és a fenntartható környezettudatos nevelés területén váltunk az Oktatási Hivatal Bázisintézményévé.

 

 

 A Bázisintézményi program felajánlott jógyakorlata

A program keretében három jógyakorlatot kívánunk megosztani:

  1. „Tudás Fája” Tehetségfejlesztő program
  2. A fenntarthatóságra nevelési jógyakorlatok témában - terepgyakorlat és erdei iskola
  3. Nemzetközi együttműködések fejlesztése, testvériskolai kapcsolatok ápolásának jógyakorlata

 

  1. „Tudás Fája” Tehetségfejlesztő program

Az oktató-nevelő munka területén egyik leglényegesebb feladat a diákok felkészítése az önálló életre. Abban hiszünk, hogy az életre nevelés abban is megnyilvánulhat, ha igyekszünk a gyermekek erős pontjait tovább erősíteni, a gyenge pontokat pedig fejleszteni, ugyanis ez hozzájárul realis önismeretük kialakulásához, kihat önisönbizalmukra és tudásuk kiteljesítésére.

„Tudás Fája” tehetségfejlesztő program keretében 2010/11. tanévben kidolgoztuk a részletes tematikát és módszertant az 1-4. évfolyam számára, melyet a 2011/12. tanévben bevezettünk az első évfolyamosoknál, felmenő rendszerben.

Maga a diagnosztizálás három részből tevődött össze:a szülő hozzájárulásából, a pedagógus véleményéből,és a tehetségfejlesztő szakértő pedagógusok által összeállított diagnosztikai mérőlap eredményéből.

A mérőlap összeállításakor, a Renzulli- modelt, azaz a feladat iránti elkötelezettséget, a belső motiváltságot, a kreativitást, a tehetség általános képességeket érintő elemeinek feltárását, az átlagon felüli képességet vettük alapul.

A foglalkozásokon a következő képességeket fejlesztjük:

–          Általános képességfejlesztés, logikus gondolkodás fejlesztése matematikából és magyarból, kommunikáció fejlesztés játékos feladatlapok segítségével, így a tanulók erős és gyenge oldala megmutatkozik és a foglalkozások során fejlődik.

–          Önértékelés, egészséges énkép kialakulásának fejlesztése speciális játékokkal.

–          Tanulás módszertani eszközök megismertetése, mely segítségével hatékonyabbá válnak a gyerekek teljesítményei. A gyermekek nem egyforma szociokulturális háttérből jönnek, így fontos, hogy megtanítsuk őket a saját belső motiváltságuk felismerésére.

–          Kreativitásukat szintén játékos feladatokkal segítve orientáljuk a praktikus-egyéni megoldások irányába.

–          Mozgásterápiát és stresszoldást is alkalmazunk a foglalkozások alkalmával.

–          Projektmunkával zárunk egy-egy időszakot, majd negyedik osztály végén „Mini Diákkonferenciát” szervezünk, ahol tanulóink egy általuk kiválasztott témában kiteljesedhetnek és előadást tarthatnak mentor tanáruk segítségével.

Programunk immár 5. éve teljesen kialakult és sikeresen működik, melynek eredménye képen a Társadalmi Megújulás Operatív Program „KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN” a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 pályázatban Mentoráló Intézményi címet kaptunk. A 2014/15-ös tanévben, így jónéhány debreceni és Hajdú-Bihar megyei intézmény vett rész a programunk megismerésének folyamatában. Az ország tíz legjobb, leginnovatívabb jó gyakorlatába is beválogatták, mely kapcsán OKTATÓ FILM is készült rólunk. A Magyar Televízió 2017. március 15-i Iskolapad című műsorában tudósított tehetséggondozó munkánkról.

  1. Terepgyakorlat és erdei iskola

Ez a két program intézményünk hagyományrendszerének fontos része. Az erdei iskolát tizenöt  éve szervezzük, a terepgyakorlat tíz évvel ezelőtt indult el.

Célja: A természettudományos tárgyak alacsony óraszámának kompenzálása a gyakorlatok terepre helyezésével. Fenntarthatóság elveinek megfelelő nevelés, mely kiemelt az intézményben az ökoiskola jellegünk miatt is. A szociális kompetenciák fejlesztése, a közösségek építése, kreativitásfejlesztés- problémamegoldás fejlesztés. Az Y generációt kivinni a természetes környezetbe.

 

Helye intézményünk Pedagógiai Programjában:

A fenntarthatóságra nevelés folyamatában a terepgyakorlat 5. évfolyamon, a saját környezetük jobb megismerését célozza. Erdőspuszta-Bánk helyszínnel. Ennek folytatása 6. évfolyamon a hegyvidék megismerésére az erdei iskola Hegyközben, Pusztafalui helyszínnel. Ez kiegészül 7. évfolyamon a szatmár-beregi irodalmi kirándulással és a Nagyerdei Kultúrparkban, az állatkerti gyakorlattal. Nyolcadik évfolyamon pedig a Szennyvíztisztító projekttel.

Mi ennek a jógyakorlat megosztásnak a  keretében a terepgyakorlatot és az erdei iskolát kívánjuk bemutatni.

Terepgyakorlat: az 5. évfolyam tavaszi programja. Megvalósítható kerékpárral vagy autóbusszal. Ha kerékpárral az egészséges életmódra nevelés és erőnlétjavítás is megvalósul, valamint a kerékpárral való helyes közlekedés a csoportban való kerékpáros közlekedés is tudatosul. Együttműködést igényel az osztályfőnökökkel, mivel előzetes szövegértési feladatot osztályfőnöki órán végzik. Ez megismerteti az Erdőspuszta-Bánk néprajzával a tanulókat. Együttműködést igényel a rajz és vizuális kultúra tanárral a kilátóban készített skiccrajz befejezése miatt, valamint az irodalmat tanítóval, mivel írásbeli visszajelzés zárja a programot.

Feladatok: feladatlapokat oldanak a tanulók 4 helyszínen. A néprajzi, erdészeti, növényzetre és állatvilágra vonatkozóak feladatlapokat a csoportok forgószínpad szerűen önállóan oldják meg. Ezeket értékeljük és jutalmazzuk érdemjeggyel is a legmagasabb pontszámú csoportnál.

Erdei iskola: 6. évfolyam programja. Ötnapos program Pusztafalu és környékén. 15 éve csiszolódik és tökéletesedik a program, alkalmazkodva a pillanatnyi lehetőségekhez. Természeti- ökológiai, néprajzi, történelmi és gazdasági ismereteket ad játékos formában, egészséges környezetben sok szabadban történő mozgással, túrázással, ahol a természetben való boldogulást is megismerik a tanulók. Célpontok: Széphalom: a Magyar Nyelv Múzeuma, Kazinczy emlékpark és Mauzóleum. Füzérradvány: Károlyi kastély és kastélypark. Füzér: Vár, kazettás mennyezetű református templom, katolikus templom. Pusztafalui tájház. Hollóháza: porcelángyár és múzeum. A környék ökológiája. A tanulók önszerveződő csoportokban, játékos formában dolgoznak, kreativitást és együttműködést igénylő feladatokon.

Utómunkálatok (mindkét program esetében): fotók készülnek, melyeket publikussá teszünk iskolánk weblapján, valamint dolgozat megírása terepgyakorlat után, naplóvezetés az erdei iskolánál, és rajzok elkészítése. A legjobbak megjelennek az iskolaújságban.

  1. Nemzetközi együttműködések fejlesztése, testvériskolai kapcsolatok ápolásának jógyakorlata

Országunk Európai Unióhoz való csatlakozása óta különös fontossággal bírnak az iskolák közötti nemzetközi kapcsolatok. Tanulóink mobilitásra, más kultúrák iránti nyitottságra nevelése elsődleges szempont. Csak úgy válhatnak modern gondolkodású európai polgárokká, ha már tizenéves koruktól természetessé válik számukra az az igény, hogy nyelveket tanuljanak, és élő környezetben használják is azokat. Törekedjenek a környező országok kultúrájának, szokásainak megismerésére, diáktársaikkal való kapcsolatépítésre.

A fenti gondolatok jegyében indult el a Szoboszlói Úti Általános Iskolában is a testvériskolai kapcsolatok kiépítése, a 2005/2006. tanévtől.

A külkapcsolati munkacsoport tevékenysége 2012-ben kezdődött. “A vártól a városig – élet egy középkori várban” c. Comenius projekthez való csatlakozásunk kapcsán vált szükségessé a megalakulása. A kétéves együttműködés részprojektekből állt. A mobilitások esetében – a záró találkozó kivételével- az volt a vezérelvünk, hogy minden alkalommal más diák utazzon, minél több diákot bevonva ezáltal a programba. A 2012-14 közötti Comenius projektünk lezárásaként 2014. szeptember 18-án egy záró kiállítást rendeztünk iskolánkban.

A kiállítás megnyitóját megtisztelte a városvezetés képviselője is. A záró eseményről számos sajtóorgánum adott hírt. Így megjelentünk a dehir.hu-n, a Hajdú-Bihari Napló újságban és természetesen mi is közzétettük képes beszámolónkat az iskola honlapján: www.szuai.hu.

Együttműködésünk a határon túli testvériskoláinkkal. Megismerkedésünk sorrendjében: Szacsvay Imre Általános Iskola, Nagyvárad, (Románia) Wladyslaw Broniewskieg Általános Iskola, Wroclaw, (Lengyelország) Smiltene Gimnázium, Smiltene, (Lettország) Ivan Gundulic Általános Iskola, Zágráb, (Horvátország) Majsai Úti Általános Iskola, Szabadka, (Szerbia) Lublini 10. sz. Gimnázium(Lengyelország)

A Nemzeti Összetartozás Napja jó alkalmat kínált a határon túli magyar intézményekkel való közös megemlékezésre. A nap szellemének megfelelően a határon túli testvériskoláink magyar anyanyelvű diákjai és tanárai, igazgatói érkeztek hozzánk a 2010/2011-es tanévben.

Zágrábi testvériskolánknál a horvát tengerparton2013.április 7. és 14. között tengeri iskolai foglalkozáson vehettünk részt,majd a hatodik évfolyam diákjai a zágrábi testvériskolánk 10 tanulóját látták vendégül Pusztafalun, a szokásos erdei iskolai programon. A horvát diákok 3 kolléga kíséretében érkeztek és minden programban aktívan részt vettek.

A nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola tanuló-és nevelő közösségével aktív, élő kapcsolatot tartunk fent. Ők a „legidősebb testvéreink”. Együttműködésünk 2005 óta él. Számos iskolai rendezvényen, közös tantestületi kiránduláson, tanulmányi vetélkedőn vettünk részt mindkét városban. Közösen szervezett, immár hagyományos programjaink: az aradi vértanúk tiszteletére tartott megemlékezésünk, sakkverseny, „Nyüstölő” néprajzi vetélkedő,Festum Varadium rendezvénysorozat- Minden Magyar Majálisa.

Együttműködésünk a lublini testvériskolánkkal 2012-ben az EngRead angol nyelvi olvasási versennyel kezdődött. A hozzánk látogató kollégák és diákok lelkesedése hamar szoros együttműködéssé alakult. A lengyel iskola kezdeményezésére egy országismereti vetélkedőt indítottunk „Get to know Poland/Hungary” címmel.A hozzánk látogató lengyel tanulók,magyar társaikkal együtt az országismereti vetélkedő mellett rendhagyó történelem órán is részt vehettek a Holokauszttal kapcsolatban. Közös találkozókra már 6 alkalommal került eddig sor. Az együttműködés folytatásaként mindkét iskola egy-egy osztálya részt vett egy eTwinnig programban.

Határtalanul pályázat: a pályázat sikeres elbírálása után 2016. október 4-6-ig Erdély volt az úti cél. „Határtalanul az erdélyi fejedelmek lépteinek útján” 50 diák és 5 pedagógus utazott. A Határtalanul pályázat egyedülálló lehetőséget kínál tanulóinknak, hogy megismerjék, saját maguk megtapasztalják a határon túli magyarság életét, történelmi, irodalmi, művészettörténeti hagyományainkat. Bár a program utazással töltött része lezárult, a pályázat zárása a tanév végén történik június 4-én a nemzeti összetartozás napján.

Kapcsolattartó:  Dr. Pakurár Miklósné

Telefon:                52/412-838

E-mail cím:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

comenius logo engread